Informace o zpracování osobních údajů | Atlas Adria | Specialista na Chorvatsko
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů 

Správce údajů: Adria Bus s.r.o., IČ 046 01 327, se sídlem Lidická 716/73, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 90850, e-mail: info@atlas-adria.cz, tel.: 542 221 656, dále jen jako „cestovní agentura“) 

Cestovní agentura tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále též „OÚ“) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení“).  

Cestovní agentura Vám tímto poskytuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ a doporučuje Vám se s tímto dokumentem seznámit. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na cestovní agenturu.

Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na jejichž základě lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu (např. jméno, příjmení, akademický titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), otisk prstu, podpis.  

Kdo je správcem OÚ?

Správcem OÚ je cestovní kancelář.

Podmínky pro zpracování OÚ

Nařízení vymezuje následující podmínky pro zákonné zpracování osobních údajů:

 1. subjekt údajů (dále též „SÚ“) udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je SÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto SÚ;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů SÚ nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud je SÚ dítě.

 Rozsah zpracovávaných OÚ cestovní agenturou

Cestovní agentura zpracovává OÚ SÚ v rozsahu: akademický titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, platební instrukce, bankovní spojení, kontakty na blízké osoby.

Účel a doba zpracování

Cestovní agentura zpracovává a uchovává OÚ za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těmto zákonným účelům: pro uzavření a plnění smlouvy o pobytu/potvrzení o pobytu, smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost SÚ. Pokud by SÚ tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné smlouvu uzavřít.  

OÚ budou zpracovávány pro zajištění služeb cestovního ruchu pro SÚ. Zákazník jako SÚ je srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (např. dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny, partnerské cestovní kanceláře a agentury apod.)

Dále pak OÚ budou zpracovávány pro účely oprávněného zájmu cestovní agentury a plnění právní povinnosti, např.: vedení vnitřní evidence zákazníků/zaměstnanců/klientů, přímý marketing, účetnictví cestovní agentury, vyřizování reklamací, uplatňování nároků. OÚ budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností cestovní agentury, pro účely oprávněného zájmu cestovní agentury a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví, o archivnictví. 

Po skončení smluvního vztahu bude cestovní agentura zpracovávat OÚ po dobu 5 let z titulu oprávněného zájmu.

Pro účely rozesílání informací o zájezdech zpracovává cestovní agentura Vaši e-mailovou adresu a doručovací údaje. Tyto kontaktní údaje nebudeme nadále zpracovávat za účelem rozesílání reklamního sdělení a katalogů s pobyty v případě, že si od nás více jak 7 let neobjednáte žádnou službu a zájezd. Nabídku však zasíláme pouze našim klientům, a to z titulu oprávněného zájmu, nebo těm, kdo se přihlásili k odběru novinek na našem webu. Z této rozesílky se můžete kdykoli odhlásit, případně vznést námitku a my obratem rozesílání reklamních sdělení ukončíme.

Jak a kým jsou OÚ zpracovávány

OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně pracovníky cestovní agentury, přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany OÚ, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se OÚ zpracovávají, uzamykání OÚ v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování OÚ pouze odpovědnými osobami, proškolenými, jak s OÚ nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb. 

OÚ budou dále zpracovávány dalšími zpracovateli: právní poradci, účetní služby – zpracování účetnictví, daňoví poradci, dodavatelé služeb cestovního ruchu, např. dopravci, ubytovatelé, průvodci, delegáti, pojišťovny apod., s nimiž má cestovní agentura uzavřeny smlouvy o zpracování OÚ.

Správce má úmysl předávat osobní údaje do třetí země spolupracujícímu subjektu pro plnění služeb na jeho území.

Při zpracování OÚ nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování. 

Pokud by pro zpracování OÚ byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a SÚ jej může kdykoliv odvolat na e-mailové adrese info@atlas-adria.cz .

Práva subjektu údajů

SÚ má právo:

 1. požádat cestovní agenturu o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl, 
 2. aby cestovní agentura bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 3. aby cestovní agentura bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a cestovní agentura má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:
  • OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou cestovní agenturou využívány,
  • OÚ byly zpracovány protiprávně,
  • OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,  
 4. aby cestovní agentura omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením. 
 5. na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl cestovní agentuře ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu cestovní agentura bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,
 6. na odvolání uděleného souhlasu,
 7. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ.
 8. vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní agentury převažují nad jeho oprávněnými důvody. 

Cestovní agentura Adria Bus s.r.o. si vyhrazuje právo tento dokument o ochraně osobních údajů změnit. Aktualizovaná prohlášení budou publikována na webových stránkách správce www.atlas-adria.cz.